Quản lý mua hàng

  • Quản lý báo giá, đơn mua hàng, phiếu yêu cầu hàng, phiếu mua hàng.

  • Tạo phiếu yêu cầu mua hàng dựa trên phiếu yêu cầu mua hàng hoặc đơn hàng của khách hàng. 

  • So sánh lượng mua hàng với đơn hàng của khách hàng.

  • Tính toán lượng mua cần thiết dựa trên lượng mua tối thiểu, số dư tồn kho và tồn kho an toàn.

  • Tìm và kiểm tra tình hình đơn mua hàng theo người phụ trách, mã hàng, nhà cung cấp.

  • Theo dõi tình hình giao hàng theo từng đơn hàng.