Quản lý bán hàng

  • Quản lý báo giá, đơn bán hàng, phiếu bán hàng.
  • Liên kết dữ liệu bán hàng với chức năng in hóa đơn.
  • Quản lý giá: Đặt mức giá riêng theo khách hàng, mặt hàng
  • Theo dõi trạng thái đơn bán hàng: đã giao, giao một phần, hoàn thành…
  • Tồn kho an toàn: Đặt mức tồn kho an toàn theo kho cho từng mặt hàng. 
  • Xem báo cáo doanh thu theo nhân viên bán hàng. 
  • Dự báo doanh số trong kỳ của người phụ trách.
  • Sử dụng thiết bị đọc QR code, nhập liệu bán hàng một cách dễ dàng.