Quản lý sản xuất

  • Quản lý tiến độ sản xuất theo từng quy trình

  • Quản lý và tạo đơn hàng sản xuất dựa trên đơn mua hàng.

  • Tự động tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cần cho sản xuất dựa trên đơn yêu cầu sản xuất.

  • Quản lý kết quả nhu cầu nguyên vật liệu dựa trên đơn yêu cầu sản xuất.

  • Quản lý và tạo chỉ thị sản xuất.

  • Lập kế hoạch sản xuất và so sánh kết quả thực tế với biểu đồ trực quan

  • Quản lý công ty gia công, nguyên vật liệu gia công