Quản lý Hợp đồng

Quản lý hợp đồng, đối tác, mặt hàng mua/bán
  • Quản lý danh sách đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, đối tác vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp) của doanh nghiệp
  • Quản lý thông tin nhóm mặt hàng, mặt hàng trên hệ thống. Các loại mặt hàng quản lý bao gồm: Hàng hoá, Thành phẩm, Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ (CCDC), Dịch vụ.
  • Thiết lập thông tin về các loại thuế, điều khoản thanh toán với đối tác.
  • Quản lý thông tin hợp đồng mua và hợp đồng bán (trong nước hoặc nhập/xuất khẩu), thông tin bên mua/bán