Quản lý Kho

Quản lý kho hàng, giao dịch kho
  • Quản lý danh sách kho hàng, đơn vị tính cho mặt hàng của doanh nghiệp.
  • Khai báo các giao dịch nhập/xuất/chuyển kho, thiết lập các quy tắc về hạch toán để hệ thống tự động phát sinh định khoản khi làm giao dịch kho.
  • Tạo phiếu nhập kho, xuất kho, thực hiện giao dịch chuyển kho, kiểm kho định kỳ
  • Tính giá nhập kho, giá xuất kho theo phiếu nhập/xuất kho, thống kê chi phí phát sinh khi thực hiện giao dịch.
  • Tạo bút toán kho, chuyển bút toán lên sổ 
  • Trích xuất báo cáo xuất nhập tồn kho.