Báo cáo và kiểm kê

  • Biên bản kiểm kê kho, báo cáo giá trị tồn kho. 
  • Báo cáo theo hệ thống barcode, số sê-ri, số lot
  • Doanh thu và lợi nhuận
  • Luân chuyển kho
  • Số lượng mua / Số lượng bán 
  • Báo cáo xuất – nhập – tồn kho.
  • Quản lý lịch sử phản ánh – phản hồi cho từng khách hàng/ nhà cung cấp