Giá thành, thanh toán và chi trả

  • Thiết lập và quản lý giá thành nguyên vật liệu 
  • Quản lý, phân bổ chi phí mua hàng
  • Quản lý khoản phải thu / khoản phải trả cho khách hàng / nhà cung cấp..
  • Theo dõi theo ngày việc thu/ thanh toán của đơn mua hàng/ bán hàng
  • Áp dụng thanh toán cho hóa đơn dựa trên mã số kiểm soát (ví dụ: số hóa đơn, ID…)  
  • Quản lý chi trả/ thanh toán dưới nhiều hình thức: tiền mặt, chuyển khoản…