Quản lý giao dịch kho

  • Xem lịch sử xuất nhập kho
  • Ghi nhận tất cả giao dịch chuyển kho nội bộ
  • Quản lý và cập nhật trạng thái chất lượng của các mặt hàng theo thời gian thực  
  • Quản lý tất cả các giao dịch xuất – nhập kho