Quản lý đào tạo

Xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng
  • Lập kế hoạch đào tạo nhân viên với mỗi vị trí và phòng ban theo quy định của doanh nghiệp
  • Theo dõi kết quả đào tạo của mỗi nhân viên
  • Dễ dàng lập các báo cáo theo kế hoạch/khóa đào tạo.