Quản lý tuyển dụng

Tối ưu hóa kế hoạch tuyển dụng và quản lý thông tin ứng viên
  • Lập kế hoạch tuyển dụng theo mỗi phòng ban, vị trí, yêu cầu cần tuyển
  • Lưu trữ hồ sơ ứng viên
  • Lên lịch trình phỏng vấn
  • Lưu thông tin đánh giá và kết quả, tự động chuyển hồ sơ vào nhân sự nếu kết quả phỏng vấn đạt.
  • Dễ dàng lập các báo cáo về tình hình tuyển dụng