Quản lý nhân sự

Quản lý tiềm năng nguồn nhân lực – Đúng người đúng việc
  • Cập nhật thông tin chi tiết về nhân viên: thông tin cá nhân, kinh nghiệm, học vấn, bảo hiểm.
  • Theo dõi các biến động về nhân sự: quá trình nhân viên thử việc chuyển sang chính thức, hợp đồng lao động, các chính sách thưởng phạt…. với từng nhân sự
  • Dễ dàng lập các báo cáo về nhân sự, từ đó cung cấp toàn diện tình hình và chất lượng nhân sự với các hồ sơ chi tiết nhân viên, tăng giảm lao động,…