Kế toán TSCĐ/CCDC

Quản lý Tài sản cố định/Công cụ dụng cụ
  • Thiết lập danh sách TSCĐ/CCDC, thực hiện ghi tăng, giảm TSCĐ/CCDC. Quản lý thông tin về lịch sử khấu hao, luân chuyển, đánh giá lại của từng thẻ tài sản.
  • Khai báo danh sách nhóm, phân nhóm TSCĐ/CCDC. Thiết lập nguyên tắc hạch toán để hệ thống tự động sinh bút toán cho các TSCĐ/CCDC thuộc phân nhóm này.
  • Quản lý bộ sổ tài sản, nguồn vốn, vị trí quản lý, lý do tăng giảm của TSCĐ/CCDC
  • Thực hiện tính khấu hao TSCĐ/CCDC.
  • Thực hiện kiểm kê TSCĐ/CCDC định kỳ theo quy định
  • Trích xuất bảng khấu hao TSCĐ