Kế toán Tổng hợp

Quản lý bộ sộ kế toán, bút toán, kỳ kế toán
  • Quản lý hệ thống tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp
  • Khai báo lịch kế toán, tạo kỳ kế toán theo lịch
  • Thiết lập các bộ sổ kế toán, loại tiền, tỷ giá quy đổi 
  • Nhập các bút toán phát sinh, đóng / mở kỳ kế toán 
  • Khai báo quy tắc phân bổ, kết chuyển, thực hiện phân bổ, kết chuyển để hệ thống tự động sinh bút toán
  • Truy vấn số dư cuối kỳ của tài khoản, xem chi tiết số phát sinh, danh sách bút toán phát sinh & chứng từ liên quan 
  • Xuất bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối số phát sinh, phân bổ chi phí trả trước, sổ tổng hợp tài khoản, sổ chi tiết tài khoản.