Kế toán Quản lý Tiền

Quản lý quỹ tiền mặt, tiền gửi
  • Quản lý thông tin các ngân hàng mà doanh nghiệp có phát sinh giao dịch
  • Thiết lập tài khoản cho hoạt động thu chi trong doanh nghiệp: Tài khoản ngân hàng, Quỹ bù trừ công nợ, Quỹ tiền mặt, tiền gửi
  • Thiết lập các tài khoản, quy tắc hạch toán liên quan đến thu chi, để hệ thống tự động phát sinh định khoản
  • Thực hiện chuyển tiền giữa các tài khoản thu chi với nhau để xử lý cho các nghiệp vụ thực tế như: Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng, Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng
  • Báo cáo số dư tiền mặt, lưu chuyển tiền tệ, số tiền gửi ngân hàng.