Kế toán Phải thu

Bán hàng, công nợ phải thu
  • Chứng từ bán hàng hóa dịch vụ trong nước
  • Lấy dữ liệu tự động từ hợp đồng, phiếu xuất kho, hoá đơn
  • Chứng từ điều chỉnh giảm công nợ phải thu
  • Chứng từ thu tiền khách hàng, phân bổ thu tiền
  • Quản lý thông tin hàng, thông tin thuế, lịch thanh toán, số tiền đã thu
  • Bảng kê thuế GTGT bán ra
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo đối tượng
  • Biên bản đối chiếu công nợ
  • Báo cáo phân tích tuổi nợ theo từng hóa đơn
  • Báo cáo bán hàng, sổ nhật ký bán hàng